CHỦNG SINH KHÓA 9 & 10 ÐCV VINH THANH VÀ GX MỸ YÊN CẦU NGUYỆN CHO CÔNG LÝ & HÒA BÌNH TẠI LINH ÐỊA TRẠI GÁO - GP VINH

@ 2 March 2010 02:00 AM
Tối ngày 26 – 02 – 2010, tại Linh địa Trại Gáo – G.p Vinh, chủng sinh {nl}hai khoá IX và X – Ðại Chủng viện Vinh Thanh cùng cộng đoàn giáo xứ Mỹ {nl}Yên đã có giờ thắp nến, đi đàng trọng thể, chầu Mình Thánh Chúa hiệp {nl}thông với các giáo xứ Ðồng Chiêm, Tam Toà, Thái Hà và cầu cho mùa xuân {nl}công lý hoà bình sớm được nở rộ trên quê hương Việt Nam.{nl}

Hiệp thông trong giờ cầu nguyện có Cha Gioan TC Nguyễn Phước, {nl}đặc trách linh hướng chủng sinh Ðại Chủng viện Vinh Thanh; Cha Antôn {nl}Nguyễn Ðình Thăng, quản nhiệm giáo xứ Mỹ Yên.{nl}

{nl} J.B. {nl}Nguyễn Quốc Tuấn{nl}

{nl}

{nl}

{nl}{nl}
{nl}{nl}