HÀ NỘI XEM XÉT LẠI CHUYỆN CẤM TRƯỜNG TƯ DẠY SƯ PHẠM, BÁO CHÍ, LUẬT PHÁP

@ 2 March 2010 02:45 AM
Tin Hà Nội - Bộ Giáo dục và Ðào tạo Cộng sản Việt Nam hôm qua công {nl}bố dự thảo lần hai thông tư qui định cụ thể một số điều kiện mở ngành {nl}đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Báo chí trong {nl}nước loan tin này và cho biết trong dự thảo lần hai này, Bộ Giáo dục {nl}Ðào tạo Việt Nam đã rút câu đặc biệt các trường ngoài công lập không mở{nl} các ngành sư phạm, luật và báo chí. Lý do được cho biết dư luận phản {nl}ứng về qui định không có các trường ngoài công lập được mở ba ngành vừa{nl} nói. Nguồn tin trích dẫn phát biểu của Thứ trưởng Phạm Vũ Luận của Bộ {nl}Giáo dục Ðào tạo cho rằng qui định ghi trong bản dự thảo lần một là do {nl}lỗi kỹ thuật.
 
Hôm qua, báo chí trong nước tiếp {nl}tục đăng ý kiến phản đối dự thảo của Bộ Giáo dục Ðào tạo. Ý kiến mới {nl}nhất của ông Ðào Trọng Thi là Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh{nl} Thiếu Niên và Nhi đồng Toàn quốc cũng cho rằng không nên phân biệt {nl}công tư trong việc mở chuyên ngành đào tạo đại học.(SBTN)
{nl}{nl}