TRUNG TƯỚNG CAO HẢO HỚN QUA ÐỜI TẠI MICHIGAN

@ 3 March 2010 03:29 AM
Tin Grand Rapids - Trung tướng Cao Hảo Hớn, cựu Tư lệnh Biệt khu 24{nl} và là người hùng của trận đánh Ðức Cơ vừa nằm xuống tại Grand Rapids, {nl}một thành phố trong tiểu bang Michigan Hoa Kỳ vào lúc 6 giờ 20 sáng {nl}ngày thứ Năm vừa qua. Cố Trung tướng Cao Hảo Hớn sinh ngày 10 tháng 10 {nl}năm 1926 tại Gia Ðịnh Saigon. Ông là người con thứ 6 trong gia đình có {nl}13 anh chị em. Thân sinh ông là Ðốc Phủ Sứ Cao Văn Sử, người từng giữ {nl}nhiều chức vụ hành chánh cao cấp và quan trọng tại miền Nam Việt Nam {nl}trước năm 1945. Ông theo học tại Trường Trung Học Petrus Ký, có bằng {nl}Thành Chung, đã tình nguyện vào quân đội, thụ huấn tại Trường Sĩ Quan {nl}Viễn Ðông do quân đội Pháp đào tạo năm 1947 tại Ðà Lạt.
 
{nl} Cùng theo học khóa này còn có các vị sĩ quan rất nổi tiếng như Ðại{nl} tướng Nguyễn Khánh, Ðại tướng Trần Thiện Khiêm, Trung tướng Dương Văn {nl}Ðức, Trung tướng Trần Ngọc Tám, Thiếu tướng Lâm Văn Phát, Thiếu tướng {nl}Bùi Hữu Nhơn. Thông tín viên SB-TN tại Michigan là Việt Hải gửi về bản {nl}tường trình sau đây (video insert sbtn.net).{nl}{nl}