Nhiều Bài Thơ Dành Cho Lê Thị Công Nhân

@ 9 March 2010 02:47 AM
{nl}
Vẻ vang thay con gái đất Gò Công

Xem màn ảnh TV
Thấy Công Nhân vẫn khỏe
Ra khỏi tù Thanh Hóa
Ra khỏi chỗ đọa đày

Lòng mừng vui khôn tả
Tình nhân loại đồng bào
Nhân đấu tranh dân chủ
Ðòi đạp đổ bất công

Chúng bảo Nhân thất bại
Ðã phá hỏng cuộc đời
Nhân nghiêm khắc trả lời
Mới làm hết phần tôi
Chín mươi triệu đồng bào
Cả trong ngoài đất nước
Mỗi người một bàn tay
Hãy cùng nhau đứng dậy
Ðập gông cùm xiềng xích

Giành lại quyền dân ta
Giành tự do dân chủ
Không thỏa hiệp đầu hàng
Với bọn người bán nước
Vẻ vang thay con gái đất Gò Công

Nguyen-WA

-----------------------

Nữ anh hùng Lê Thị Công Nhân

Việt cộng, bọn giặc cướp lưu manh
Dùng bạo quyền áp bức nhân dân
Cướp nước, cướp nhà rồi cướp đất,
Dân chủ, Tự Do chúng cướp luôn.

Tuổi trẻ nào ai sánh Công Nhân?
Công bằng Nhân ái đã vang danh
Vì Nhân Quyền hy sinh tranh đấu
 Vì Tự Do, Dân Chủ dấn thân.

Bao năm tù ngục cảnh cùm gông
Chỉ vì lòng yêu nước thương dân.
Áp lực bạo quyền không chùn bước
Nữ anh hùng Lê Thị Công Nhân.

Vưu Long
Lâm Nguyễn Thành
06-03-2010

----------------------------------

"Không Thành Công Cũng Thành Nhân" (1)

Lao tù khó thể diệt anh hùng
Ngược lại càng làm rạng quyết tâm
Thái Học đầu đài danh vạn thuở
Sào Nam trường ngục tiếng nghìn năm
“Tự Do! Lý tưởng không từ bỏ“ (2)
“Dân Chủ! Nhân quyền phải đích chung” (3)
Thất bại -- Thành Công chưa biết được
Công Nhân hùng khí Triệu, Trưng Vương!

Từ Ðà Thành
(03/06/10)

(1)    Lời để lại cho hậu thế của anh hùng Nguyễn Thái Học, Ðảng trưởng VNQDÐ
(2)    Ý phát biểu của LS Lê thị Công Nhân ngày được Cộng sản tạm thả khỏi nhà tù do chúng dựng nên.
(3)    Ý phát biểu của thân mẫu LS Lê thị Công Nhân nhân ngày con mình được thả từ nhà tù Cộng sản.


---------------------------------------

CÔNG BẰNG VÀ NHÂN ÁI

C hào mừng nữ chiến sĩ phi thường
Ô m chí đấu tranh giữa ngục tường
N gọc quý anh thư lừng thế giới
G ương cao hiệp nữ rạng quê hương
N ụ hoa Dân Chủ ươm tim trẻ
H ào khí Tự Do rải dặm trường
 n nghĩa, hùng tâm cần tất cả
N hắn cùng dân Việt khắp muôn phương

Nguyễn Ðình Sài (Seattle �" Washington USA)

-----------------------------------------------------------------

Bài Họa 1 của thi hữu Trần Văn Dùng:

Gương Dũng Cảm

Công Nhân, cô gái chẳng tầm thường
Ý chí đấu tranh thật tỏ tường.
Hạt giống Tự Do gieo đất Việt,
Ðoá hoa Dân Chủ tỏa mùi hương.
Giang sơn toàn vẹn, niềm kiêu hãnh,
Ðất nước điêu linh, nỗi đoạn trường.
Yêu nước thương nòi hơn tánh mạng,
Thân trong tù, chí tại ngàn phương.

Trần Văn Dùng (Pasco �" Washington USA)

-----------------------------------------

Bài Họa 2 của thi hữu Người Xứ Vạn:

LÊ THỊ CÔNG NHÂN - SEN NỞ TRỜI NAM

C ó một đài sen nở lạ thường
Ô m lòng chiến đấu vượt cao tường
N hư viên ngọc bích bừng khoe sắc
G iống đoá quỳnh lan toả thắm hương
N on nước tài bồi trang nữ kiệt
H ồn thiêng nung đúc chí can trường
 u lo quyết đáp lời sông núi
N ối chí anh hùng rạng bốn phương.-

Người Xứ Vạn (Melbourne - Australia)