CÔNG BẰNG VÀ NHÂN ÁI và 3 bài họa

@ 9 March 2010 03:50 PM
{nl} CÔNG BẰNG VÀ NHÂN ÁI

C hào mừng nữ chiến sĩ phi thường
Ô m chí đấu tranh giữa ngục tường
N gọc quý anh thư lừng thế giới
G ương cao hiệp nữ rạng quê hương
N ụ hoa Dân Chủ ươm tim trẻ
H ào khí Tự Do rải dặm trường
 n nghĩa, hùng tâm cần tất cả
N hắn cùng dân Việt khắp muôn phương

Nguyễn Ðình Sài (Seattle -- Washington USA

-----------------------------------------------------------------

Bài Họa 1 của thi hữu Trần Văn Dùng:

Gương Dũng Cảm

Công Nhân, cô gái chẳng tầm thường
Ý chí đấu tranh thật tỏ tường.
Hạt giống Tự Do gieo đất Việt,
Ðoá hoa Dân Chủ tỏa mùi hương.
Giang sơn toàn vẹn, niềm kiêu hãnh,
Ðất nước điêu linh, nỗi đoạn trường.
Yêu nước thương nòi hơn tánh mạng,
Thân trong tù, chí tại ngàn phương.

Trần Văn Dùng (Pasco -- Washington USA)

-----------------------------------------

Bài Họa 2 của thi hữu Người Xứ Vạn:

LÊ THỊ CÔNG NHÂN - SEN NỞ TRỜI NAM

C ó một đài sen nở lạ thường
Ô m lòng chiến đấu vượt cao tường
N hư viên ngọc bích bừng khoe sắc
G iống đoá quỳnh lan toả thắm hương
N on nước tài bồi trang nữ kiệt
H ồn thiêng nung đúc chí can trường
 u lo quyết đáp lời sông núi
N ối chí anh hùng rạng bốn phương.-

Người Xứ Vạn (Melbourne - Australia)

-----------------------------------------------

Bài Họa 3 của thi hữu Từ Ðà Thành:

CÔNG LÝ VÀ NHÂN QUYỀN
 
CÔNG  cuộc đấu tranh chẳng thể thường
BẰNG  thiên nan khổ khó ngôn tường
NHÂN  tâm ly tán nhân vong bản
ÁI          quốc suy đồi quốc tán hương
CÔNG   bộc nhà Nam may nữ tướng
          hào phủ Bắc họa gian trường
NHÂN   dân quyết đứng cùng hào kiệt
QUYỀN đảo Cộng triều diệt Bắc phương

Từ Ðà Thành
(03/08/10)