Phúc Lành Thay Sông Núi Vinh

@ 21 March 2010 06:26 PM

Cảm phục thay những tấm lòng
Ðầy nhân hậu đã cưu mang tình người
Tình yêu Chúa tỏa rạng ngời
Nơi bàn tay nhỏ vạn lời yêu thương
Giữa thế giới lắm nhiễu nhương
Gương Nhân Ái đã khai đường Niềm Tin
Phúc lành thay núi sông Vinh
Mẹ thương ban xuống những tình Thánh Gia

Sơn Thy
(03/21/10)