NÔNG ÐỨC MẠNH ÐÒI CHỌN NGƯỜI CÓ TINH THẦN ÐỔI MỚI VÀO TRUNG ƯƠNG, NHƯNG VẪN KHÔNG CHỊU THAY ÐỔI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

@ 30 March 2010 10:12 AM
Tin Hà Nội - Lãnh tụ đảng Cộng sản Việt Nam là Nông {nl}Ðức Mạnh trong bài phát biểu trong lễ bế mạc hội nghị trung ương của {nl}Cộng sản Việt Nam ngày hôm qua tại Hà Nội, tuyên bố là việc chọn lựa {nl}nhân sự để đưa vào bn chấp hành trung ương mạnh thì cần phải lựa chọn {nl}cán bộ có phẩm chất đạo đức trong sáng, không quan liêu, tham nhũng, {nl}lãng phí; có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm. Thế {nl}nhưng nhân vật cầm đầu của đảng Cộng sản được tin là sẽ phải bước xuống{nl} sau khi mãn nhiệm vào năm tới vì đã trên 70 tuổi, đã tiếp tục xác định{nl} là đảng này vẫn còn xây dựng nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ {nl}nghĩa và không hề thay đổi. Toàn bộ bài diễn văn của Nông Ðức Mạnh chỉ {nl}là những khẩu hiệu được lập đi lập lại từ trước tới nay mà không có gì {nl}mới, chỉ nói chung là kêu gọi trung thành với đảng và chống tham nhũng.{nl}
 
Họ Nông cũng tiết lộ là {nl}đảng sẽ chọn lựa những người thuộc đủ 3 thành phần Bắc Trung Nam, 3 độ {nl}tuổi, thêm cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số. Nông{nl} Ðức Mạnh cũng làm bộ nêu ra những yếu điểm của đảng từ trước tới nay {nl}như kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng, hiệu quả sức cạnh {nl}tranh của nền kinh tế thấp; chế độ phân phối còn bất hợp lý; tệ quan {nl}liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội, suy thoái đạo đức {nl}lối sống chưa được ngăn chặn hay đẩy lùi. Những quan sát viên theo dõi {nl}hội nghị trung ương đảng cho biết hiện chưa có một sắp xếp nào về nhân {nl}sự trong hội nghị này, nhưng những dấu hiệu về tranh chấp nội bộ đã bắt{nl} đầu diễn ra đưa tới việc chạy đua vào các chức lãnh đạo của đảng Cộng {nl}sản Việt Nam tại đại hội vào năm tới 2011.(SBTN)
{nl}{nl}