Văn Hiến Chi Bang Việt Tự Hào!

@ 31 March 2010 03:50 AM
“…Tình thương, sự thật và lẽ phải này như lửa. Nhà tù với số lượng bao nhiêu và với tường dày bao nhiêu cũng chỉ là giấy, không gói được lửa! Trong trại giam lửa vẫn bừng cháy, ra ngoài lại càng bừng cháy. Một bạo quyền độc đoán thì phải thua ngọn lửa ấy mà thôi!” (LM Tađêo Nguyễn văn Lý)

Ý Chí Càng Rèn Dũng Lực Cao

Kính tặng LM Tađêo Nguyễn văn Lý, Ðại Lão HT Thích Quảng Ðộ và tất cả những nhà đấu tranh Dân Chủ trong nước.

Cộng sản tà gian đến cỡ nào
Cũng không đốn ngã được anh hào
Nhà tù chằng chịt đều như giấy
Ngọn lửa can trường triệt ngục lao
Sự Thật ánh dương luôn tỏa rạng
Bạo quyền giấy vụn sẽ thiêu hao
Ngục tù chỉ thể hành thân xác
Ý chí càng rèn dũng lực cao!
(3/26/10)

Chính Khí San Bằng Vạn Ngục Lao

Ý chí càng rèn dũng lực cao!
Sĩ phu hào kiệt thách cường hào
Càng thêm tù ngục hòng trù dập
Khí thế đấu tranh vững ngọn trào
Yên Thế Hùm Thiêng ngời quốc sử
Chí Linh Gươm Báu rạng trăng sao
Tiền nhân gương sáng soi kim cổ
Chính khí san bằng vạn ngục lao!
(3/27/10)

Văn Hiến Chi Bang Việt Tự Hào!

Chính khí san bằng vạn ngục lao!
Là cuồng phong quét sạch ma trào
Diệt tan tà thuyết vô thần Mác
Lật tẩy giáo điều xảo quyệt Mao
Ánh đuốc Tự Do rồi rực sáng!
Cánh diều Dân Chủ sẽ bay cao!
Việt Nam tổ quốc bừng hương sắc
Văn Hiến Chi Bang Việt tự hào!
(3/29/10)

Từ Ðà Thành


{nl}{nl}