BA NGHỊ VIÊN GỐC VIỆT ÐỒNG LÊN TIẾNG VỀ LỄ TƯỞNG NIỆM 30 THÁNG 4

@ 1 April 2010 07:57 AM
Tin Westminster - 3 nghị viên gốc Việt của {nl}thành phố Westminster cùng ký tên vào một thư ngỏ gởi cộng đồng, nhấn {nl}mạnh nhu cầu cần giải quyết các khác biệt giữa hai phía dự định tổ chức {nl}lễ tưởng niệm 30 tháng 4 tại tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ. Thư ngỏ do các {nl}Nghị Viên Tyler Diệp Miên Trường, Tạ Ðức Trí, và Andy Quách viết lễ {nl}Tưởng Niệm 30 tháng 4 đang gặp một số trở ngại do sự bất đồng liên quan {nl}đến ngày, giờ, và địa điểm tưởng niệm. Một phía do các tổ chức, hội {nl}đoàn, cùng đứng tên; và phía khác do Giám Sát Viên Quận Cam Janet Nguyễn{nl} đứng tên. Cả hai phía chọn cùng một ngày và cùng một địa điểm là ngày {nl}30 tháng 4 tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt-Mỹ tại Westminster.

Ba {nl}nghị viên ký tên vào thư ngỏ cũng nhấn mạnh, rằng với vai trò nghị viên {nl}người Mỹ gốc Việt của thành phố, họ không muốn Westminster bị đặt vào vị{nl} trí phải chọn lựa giữa hai phía. Nghị Viên Diệp Miên Trường nói nếu {nl}thành phố phải chọn một trong hai, thì chắc chắn có người được người {nl}mất. Trong khi cộng đồng tổ chức lễ tưởng niệm 30 tháng 4 thì nên có {nl}tinh thần đoàn kết trong cộng đồng này. Bức thư ngỏ của các Nghị Viên {nl}gởi ra chỉ 5 ngày sau khi Hội Ðồng Thành Phố Westminster họp đêm 24 {nl}tháng 3, và chỉ thị Tổng Quản Trị Thành Phố tổ chức cho hai phía, Giám {nl}Sát Viên Janet Nguyễn và các tổ chức cộng đồng ngồi lại cùng thảo luận {nl}phương cách hợp tác, nhưng cho đến nay hai bên vẫn chưa có một dấu hiệu{nl} gì là sẽ ngồi lại với nhau trong khi nghị viên Andrew Ðỗ bên phía cô {nl}Janet Nguyễn vẫn lên đài phát thanh chỉ trích phía bên kia mãnh liệt. {nl}(SBTN){nl}{nl}