Hãy Giữ Vững Niềm Tin!

@ 7 April 2010 01:48 AM

Cuộc chiến đấu đang hồi khốc liệt
Toàn dân tộc hãy vững niềm tin!
Công Nhân “Dân Chủ hay tù tội”
Cha Lý “Tự Do hoặc ngục hình”
Quốc nhục sơn hà lâm khổ nạn
Gia vong hào kiệt chịu điêu linh
Thép gang phải luyện trui bằng lửa
Muốn vững niềm tin vượt sóng kình!
 
Muốn vững niềm tin vượt sóng kình!
Sóng càng cuồng dữ vượt càng vinh
Quang Trung Nguyễn Huệ Thanh triều nhục
Hưng Ðạo Thánh Trần Mông giặc kinh
Thái Học đầu đài không khiếp sợ
Tây Hồ tù ngục vẫn kiên trinh
Cổ kim gương sáng tiền nhân Việt
Là đuốc soi đường quốc phục sinh!
 
Từ Ðà Thành
(4/04/10)