8406 (Nhân Ngày Khối 8406 ra Tuyên Ngôn)

@ 9 April 2010 02:58 PM
8406
 
TÁM       phương sôi sục triệu hờn căm
BỐN        hướng sĩ phu quyết một lòng:
KHÔNG nhượng không dung bầy giặc đỏ
SÁU        dàn cung tiễn nhắm hồng tâm!

Từ Ðà Thành
(4/08/10)