Lục Bát Tháng Tư

@ 19 April 2010 09:07 PM

Tháng Tư là tháng oan khiên
Tháng Tư là tháng đảo điên sơn hà
Tháng Tư mắt má lệ nhòa
Tháng Tư con trẻ khóc òa mất cha
Tháng Tư thất quốc vong gia
Tháng Tư dâu bể hải hà nước non
Tháng Tư sông núi mỏi mòn
Tháng Tư cả nước lên non tìm trầm
Tháng Tư Ðạo chốn mê lâm
Tháng Tư xã tắc sa hầm vạ tai
Tháng Tư giặc cướp lên ngai
Tháng Tư Văn Hiến ca bài lưu vong
Tháng Tư dân tộc quay mòng
Tháng Tư non nước chìm trong ngục tù
Tháng Tư vết cắt thiên thu
Tháng Tư quốc hận mịt mù quê hương
Tháng Tư tâm quyết lên đường
Tháng Tư quyết diệt sạch phường Cộng nô
Tháng Tư đánh đuổi giặc Hồ
Tháng Tư giành lại cơ đồ Việt Nam

Từ Ðà Thành
(04/01/04)

{nl}{nl}