Câu đối kính tặng khối 8406

@ 19 April 2010 09:36 PM
Tổ quốc lâm nguy hào kiệt sĩ phu nằm gai nếm mật mong vẹn toàn đất nước

Sơn hà biến loạn thanh niên trí thức đội gió phơi sương quyết gìn giữ non sông


{nl}{nl}