VẤN ÐỀ BÁT NHÃ VẪN BẾ TẮC

@ 21 April 2010 03:56 AM
{nl}{nl}{nl}
Tin Paris - Tòa Ðại sứ Cộng sản Việt Nam tại Pháp vừa có cuộc {nl} gặp đại diện của các tăng thân Làng Mai để nói chuyện vấn đề Bát Nhã ở {nl}Lâm Ðồng trước đây. Một trong những đại diện của phái đoàn Làng Mai đến{nl} tòa Ðại sứ Cộng sản Việt Nam ngày 8 tháng 4 vừa qua là Thầy Thích {nl}Trung Hải cho biết tòa Ðại sứ muốn mời Thiền sư Thích Nhất Hạnh, điều {nl}này được nói rõ trong thư mời của Ðại sứ Lê Kinh Tài. Tuy nhiên Thiền {nl}sư Thích Nhất Hạnh không còn làm những công việc có tính cách hành {nl}chính, quản trị nữa. Tất cả mọi công việc được giao cho Ban Quản Trị. {nl}Vì vậy Ban Quản Trị được phép và sự ủy thác của Thiền sư Thích Nhất Hạnh{nl} trao trọn quyền quyết định mọi vấn đề liên hệ khi làm việc với Thứ {nl}trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn và đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Pháp{nl} là Lê Kinh Tài.
 
Ðoàn {nl}đại diện Làng Mai gồm có hai vị trụ trì, một sư cô, và một thầy đại {nl}diện cho trường tăng, một vị đại diện cho trường ni Làng Mai, hai vị {nl}giáo thọ đại diện cho chúng tăng và chúng ni của Làng Mai. Họ đến Tòa {nl}Ðại sứ tại Pháp nhưng không gặp Ðại sứ mà cũng không có Thứ trưởng {nl}ngoại giao, mà chỉ có một vài nhân viên tiếp nên họ rất thất vọng. Bà {nl}Trương Thị Tố Uyên, đại diện cho tòa Ðại sứ để tiếp phái đoàn. Bà này {nl}cũng nhắc lại hai vấn đề: thứ nhất là muốn Làng Mai biết rằng vấn đề {nl}xảy ra tại Bát Nhã giữa Làng Mai và Thượng tọa Thích Ðức Nghi là vấn đề{nl} nội bộ, thứ hai là những tin tức mà Làng Mai đưa ra đều sai. Phái đoàn{nl} Làng Mai nhận xét rằng lời mời của Tòa Ðại sứ Cộng sản Việt Nam tại {nl}Pháp chỉ là sự trình diễn mà thôi, và họ có vẻ như muốn buộc Làng Mai {nl}vào thế vi phạm pháp luật của Việt Nam,
 
Trong khi đó Làng Mai tại Pháp là một tổ chức quốc tế, còn {nl}những người tu tập theo Pháp môn Làng Mai tại Việt Nam là những người {nl}Việt sống tại Việt Nam. Chuyện họ yêu cầu Làng Mai tại Pháp chịu trách {nl}nhiệm pháp lý cho những người sống tại Việt Nam là điều phi lý, nên {nl}phái đoàn đã giải thích cho đại diện tòa đại sứ hiểu. Thầy Thích Trung {nl}Hải kết luận rằng các cuộc thương thuyết này vẫn cho thấy tình trạng {nl}đàn áp tự do tôn giáo tại Việt Nam, và vấn đề Bát Nhã vẫn không có dấu {nl}hiệu gì là sẽ được giải quyết ổn thỏa.(SBTN)


{nl}{nl}