VIỆT NAM SẼ MẤT AN TOÀN NĂM 2012, NỢ NĂM 2009 ÐÃ TỚI 42% GDP

@ 11 May 2010 06:16 AM
Tin Hà Nội -- Nợ của nhà nước Cộng sản Việt Nam đã {nl}sát trần, và sẽ tới mức không an toàn vào năm 2012, theo lời các viên {nl}chức trong nước báo nguy. Bản tin từ thông tấn xã Cộng sản Việt Nam cho{nl} biết nợ quốc gia đã tăng sát mức trần cho phép. Tình hình mỗi năm mỗi {nl}nguy hơn, vì mức dư nợ của nhà nước và nợ quốc gia tăng sát mức trần {nl}cho phép, điều hành ngân sách và đảm bảo an ninh tài chính trong năm {nl}2010 sẽ gặp nhiều khó khăn hơn năm 2009. Ðó là khuyến cáo của Ủy ban {nl}Tài chính và Ngân sách đã đưa ra khi đánh giá tình hình chi thu và ngân{nl} sách Nhà nước năm 2009, và những tháng đầu năm 2010 tại phiên họp của {nl}Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Những con số được dẫn trong báo cáo cho thấy{nl} nợ quốc gia đang tăng cao: từ 34% GDP năm 2007 đến năm 2008 là 36%GDP {nl}và năm 2009 chiếm 42%GDP.
 
Cuối năm 2010 nợ nhà nước sẽ chiếm 44.6% GDP, do điều chỉnh {nl}tăng bội chi ngân sách lên trên 5% GDP, năm 2009 là 6.9% GDP và năm 2010{nl} là 6.2% GDP, cùng với việc tăng phát hành trái phiếu chính phủ trong 2{nl} năm vừa qua là 120,000 tỷ đồng. Cơ quan thẩm tra lo ngại rằng khi nợ {nl}quốc gia tăng sát mức an toàn, vay nợ trong nước và nước ngoài gặp khó {nl}khăn và phải vay với lãi suất cao, dẫn tới an ninh tài chính quốc gia {nl}đứng trước khó khăn cho các năm sau. Do vậy mục tiêu cơ cấu lại ngân {nl}sách, giảm bội chi ngân sách, tăng cường trả nợ là nhiệm vụ cấp thiết {nl}cần được chú trọng trong các năm tới. Tình hình báo nguy là sắp tới mức{nl} không an toàn.(SBTN)
{nl}{nl}