Ai biết kinh phí đại hội đảng csvn hết bao nhiêu?

@ 10 June 2010 12:11 AM
{nl}Ðiều 10 của Luật ngân sách nhà nước quy định: “Ngân sách nhà nước bảo đảm cân đối kinh phí hoạt động của Ðảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị �" xã hội”. Theo tinh thần điều này nếu các nguồn thu khác của Ðảng Cộng sản Việt Nam (như đảng phí và các khoản thu khác) không đủ chi thì ngân sách nhà nước sẽ bù phần thiếu. Tuy nhiên, không thấy báo cáo chi tiết về khoản này trong ngân sách nhà nước. Các số liệu của Tổng cục Thống kê cũng không hề có số liệu như vậy (trừ khoản đóng góp vào GDP của “hoạt động Ðảng, đoàn thể và hiệp hội” [năm 2008 là 1874 tỷ đồng] từ đó có thể suy ra con số nào đó về ước lượng chi ngân sách cho Ðảng).

Ðể làm gương và thúc đẩy sự minh bạch, ngân sách nhà nước nên công khai khoản này và Ðảng Cộng sản Việt Nam cũng nên công khai chi tiêu của mình (vì đều là dùng tiền của dân nên phải cho dân biết). Về mặt đạo lý cũng không thể chấp nhận việc mình không công khai minh bạch nhưng luôn hô hào người khác phải công khai minh bạch.

(source: Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam http://www.chuacuuthe.com/?p=4182)