Gởi Tấn Dũng, Thủ Tướng Việt Cộng

@ 25 June 2010 09:29 AM
{nl}
 
Thủ Dũng phen này đến xứ CAN
Cộng đồng lực lượng đã dàn hàng
Vạch trần tội ác bầy gian tặc
Lên án dã tâm bọn điếm đàng
Ðược dịp chỉ tên thằng phản tặc
Có cơ điểm mặt lũ sài lang
Trong ngoài cương quyết trừ gian đảng
Thủ Dũng phen này tiến thoái nan!
Từ Ðà Thành
(06/24/10)