Cha Chân Tín: Giáo hội có bổn phận lên tiếng trước bất công

@ 20 July 2010 05:44 AM
  http://www.chuacuuthe.com/timthumb.php?image=images/Chan%20Tin.jpg&mode=crop&size=200x200
VRNs (19.07.2010) - Ðức quốc - Trong Tin Mừng, có lúc Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ của ngài: "Anh em đừng sợ người ta" (Mt 10,26). Quả thật, Linh mục Chân Tín chẳng sợ ai. Ngài đã can đảm nói lên những sự thật, để xây dựng  Giáo hội và xã hội.

Kính mời quí vị theo dõi bài phỏng vấn do Trâm Oanh thực hiện với Linh mục Chân Tín.

http://www.freevietnews.com/audio/LinhmucChanTin_DongChuaCuuThe.m3u

To download, right click following link, Save As... 
http://www.freevietnews.com/audio/LinhmucChanTin_DongChuaCuuThe.mp3