Cha Nguyễn Hữu Giải: Công an Ðà Nẵng khủng bố dân Cồn Dầu ngày đêm

@ 1 September 2010 05:23 AM

VRNs (30.08.2010){nl} - Ðức Quốc - "Chúng ta thấy gốc của mọi sự đau khổ của người dân Việt {nl}Nam hôm nay phải gánh chịu chính là đảng cộng sản độc tài toàn trị với {nl}một cái quan điểm công ích, lợi ích cho đảng cộng sản, với một phương {nl}pháp bảo vệ đảng cộng sản là mục đích biện minh cho mọi phương tiện. Thế{nl} thì thái độ của chúng ta là thế nào?

Chúng ta phải khử trừ cái gốc này {nl}bằng cách kiên trì và cộng tác với nhau đấu tranh để làm sao cho trên {nl}đất nước của chúng ta được đa đảng, đươc dân chù và hưởng  đuợc trọn {nl}nhân quyền" - lời cha Phêrô Nguyễn Hữu Giải nói với phong viên Trâm Oanh{nl} trong cuộc phỏng vấn mới đây về những khốn khó dân Cồn Dầu.

{nl}{nl}

Chúng tôi xin mời anh chị em cùng lắng nghe toàn cuộc phỏng vấn này.

http://audio.freevietnews.com/20100830_chaGiai.m3u
 
(source: http://www.chuacuuthe.com/?p=7510)