Bản Hùng Ca Việt Dũng

@ 22 December 2013 09:57 AM
{nl}

V iệt Dũng thôi rồi vĩnh biệt ta!
I n sâu ấn tích bản Hùng ca
Ê m đềm hiện tại đành quên lãng
T ươi sáng tương lai chẳng nghĩ xa
D ũng cảm nấu nung quang phục lửa
U sầu vun bón đấu tranh hoa
N ghìn sau sử sách luôn ghi nhớ
G iòng Việt hùng anh chẳng nhạt nhòa!


Từ Ðà Thành
(12/21/13)