Biệt Ly

@ 23 December 2013 08:22 AM
{nl}

Ðọc thấy hung tin chợt ngậm ngùi
Thôi rồi anh Dũng mất! Trời ơi!
Không tin! cố gắng ôm hy vọng
Ðã chắc! âm thầm ngấn lệ rơi
Ðất nước mất đi viên ngọc quý
Cộng đồng nhớ mãi tấm gương soi
Từ đây cách biệt ta đôi ngã
Việt Dzũng nước Trời nhớ chúng tôi!

Từ Ðà Thành
(12/22/13)