Người Lính Không Số Quân

@ 28 December 2013 12:22 AM
Việt Dzũng - quân nhân không số quân
Một đời như én tạo mùa Xuân
Quân trang áo mũ là tâm chính
Vũ khí súng gươm chỉ bút thần
Chiến đấu một lòng dâng đất nước
Hy sinh tạc dạ với tiền nhân
Cờ Vàng thân phủ khi nằm xuống
Nhắm mắt mĩm cười Chính Nghĩa ngân!

Từ Ðà Thành
(12/27/13)
{nl}{nl}{nl}