Đại Lễ Phong Thánh Tử Đạo Việt Nam - Vatican 19.6.1988 (1/3)
Part 1: Ngày 18.6.1988, lễ cung nghinh: Kiệu Hoa, Kiệu Hương Án, Kiệu Di Tích Tử Đạo, Kiệu Hài Cốt Các Thánh Tử Đạo

Part 1 | Part 2 | Part 3 |


Tác giả:
Trình bày: DXT production


FreeVietNews HOME