Đại Lễ Phong Thánh Tử Đạo Việt Nam - Vatican 19.6.1988 (3/3)
Part 3: Thánh Lễ Tạ Ơn ngày 20 tháng Sáu 1988 tại Đền Thờ Thánh PhêRô, do Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đồng tế với 6 Giám Mục và 280 Linh Mục Việt Nam.

Part 1 | Part 2 | Part 3 |


Tác giả:
Trình bày: DXT production


FreeVietNews HOME