Playing: Từ Vụ Đổ Bộ Tại Normandie Nhìn Vào Tương Lai (1/4) - 2019-06-08


Giờ Giải Ảo với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Date: 08-Jun-2019

BACK to FreeVietNews HOME


Giải Ảo Thời Sự - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)