Playing: Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc (3/4) - 2018-11-03


Giờ Giải Ảo với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Date: 03-Nov-2018

BACK to FreeVietNews HOME


Giải Ảo Thời Sự - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)