Playing: Đi tìm Tài Nguyên Di Động: Thi đua cướp cá ngoài Đông Hải (3) - 2016-09-03


Giờ Giải Ảo với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Date: 03-Sep-2016

BACK to FreeVietNews HOME


Giải Ảo Thời Sự - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)