Playing: Ba loại Chủ Nghĩa: Quốc Gia, Phát Xít và Hán Quốc Xã (4) - 2016-06-04


Giờ Giải Ảo với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Date: 04-Jun-2016

BACK to FreeVietNews HOME


Giải Ảo Thời Sự - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)