Playing: Dân Chủ Hóa và Toàn Cầu Hóa Không là Tất Yếu! (3/4) - 2018-12-29


Giờ Giải Ảo với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Date: 29-Dec-2018

BACK to FreeVietNews HOME


Giải Ảo Thời Sự - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)