Playing: Chủ nghĩa Quốc gia Mỹ và Chủ nghĩa Đại Hán Tầu (3/4) - 2016-11-26


Giờ Giải Ảo với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Date: 26-Nov-2016

BACK to FreeVietNews HOME


Giải Ảo Thời Sự - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)