Playing: Hoa Kỳ trước mối nguy khủng bố (1) - 2016-03-26


Giờ Giải Ảo với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Date: 26-Mar-2016

BACK to FreeVietNews HOME


Giải Ảo Thời Sự - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)


Nước Úc giữa Ngã Ba Đường (4/4)(2018-10-13)
Nước Úc giữa Ngã Ba Đường (3/4)(2018-10-13)
Nước Úc giữa Ngã Ba Đường (2/4)(2018-10-13)
Nước Úc giữa Ngã Ba Đường (1/4)(2018-10-13)
Căn bản Kinh tế trong Thời Đảo Điên (4/4)(2018-10-08)
Căn bản Kinh tế trong Thời Đảo Điên (3/4)(2018-10-08)
Căn bản Kinh tế trong Thời Đảo Điên (2/4)(2018-10-08)
Căn bản Kinh tế trong Thời Đảo Điên (1/4)(2018-10-08)
Sự thật về Minh Ước NATO (4/4)(2017-01-21)
Sự thật về Minh Ước NATO (3/4)(2017-01-21)
Sự thật về Minh Ước NATO (2/4)(2017-01-21)
Sự thật về Minh Ước NATO (1/4)(2017-01-21)
Tình Báo Mỹ Lại Tuyên Truyền Chống Mỹ? (4/4)(2017-01-15)
Tình Báo Mỹ Lại Tuyên Truyền Chống Mỹ? (3/4)(2017-01-15)
Tình Báo Mỹ Lại Tuyên Truyền Chống Mỹ? (2/4)(2017-01-15)
Tình Báo Mỹ Lại Tuyên Truyền Chống Mỹ? (1/4)(2017-01-15)
Trận thế Mỹ-Hoa – Đấu Trí Hơn Đấu Lực (4/4)(2017-01-08)
Trận thế Mỹ-Hoa – Đấu Trí Hơn Đấu Lực (3/4)(2017-01-08)
Trận thế Mỹ-Hoa – Đấu Trí Hơn Đấu Lực (2/4)(2017-01-08)
Trận thế Mỹ-Hoa – Đấu Trí Hơn Đấu Lực (1/4)(2017-01-08)
Bi Kịch Palestine và Hài Kịch Quốc Tế (4/4)(2016-12-31)
Bi Kịch Palestine và Hài Kịch Quốc Tế (3/4)(2016-12-31)
Bi Kịch Palestine và Hài Kịch Quốc Tế (2/4)(2016-12-31)
Bi Kịch Palestine và Hài Kịch Quốc Tế (1/4)(2016-12-31)
Sức Mạnh Do Thái (4/4)(2016-12-24)
Sức Mạnh Do Thái (3/4)(2016-12-24)
Sức Mạnh Do Thái (2/4)(2016-12-24)
Sức Mạnh Do Thái (1/4)(2016-12-24)
“Thuật Quỷ Biển” Trong Tranh Cử Tổng Thống Mỹ (4/4)(2016-12-17)
“Thuật Quỷ Biển” Trong Tranh Cử Tổng Thống Mỹ (3/4)(2016-12-17)
“Thuật Quỷ Biển” Trong Tranh Cử Tổng Thống Mỹ (2/4)(2016-12-17)
“Thuật Quỷ Biển” Trong Tranh Cử Tổng Thống Mỹ (1/4)(2016-12-17)
Chủ Nghĩa Quốc Gia Hoa Kỳ đối đầu với Chủ Nghĩa Đại Hán Trung Quốc…tại Đài Loan (4/4)(2016-12-10)
Chủ Nghĩa Quốc Gia Hoa Kỳ đối đầu với Chủ Nghĩa Đại Hán Trung Quốc…tại Đài Loan (3/4)(2016-12-10)
Chủ Nghĩa Quốc Gia Hoa Kỳ đối đầu với Chủ Nghĩa Đại Hán Trung Quốc…tại Đài Loan (2/4)(2016-12-10)
Chủ Nghĩa Quốc Gia Hoa Kỳ đối đầu với Chủ Nghĩa Đại Hán Trung Quốc…tại Đài Loan (1/4)(2016-12-10)
Thế Giới giữa hai thế Quốc Gia và Quốc Tế (4/4)(2016-12-04)
Thế Giới giữa hai thế Quốc Gia và Quốc Tế (3/4)(2016-12-04)
Thế Giới giữa hai thế Quốc Gia và Quốc Tế (2/4)(2016-12-04)
Thế Giới giữa hai thế Quốc Gia và Quốc Tế (1/4)(2016-12-04)
Chủ nghĩa Quốc gia Mỹ và Chủ nghĩa Đại Hán Tầu (4/4)(2016-11-26)
Chủ nghĩa Quốc gia Mỹ và Chủ nghĩa Đại Hán Tầu (3/4)(2016-11-26)
Chủ nghĩa Quốc gia Mỹ và Chủ nghĩa Đại Hán Tầu (2/4)(2016-11-26)
Chủ nghĩa Quốc gia Mỹ và Chủ nghĩa Đại Hán Tầu (1/4)(2016-11-26)
Hoa Kỳ – từ nền Cộng hòa qua nền Dân chủ (4/4)(2016-11-19)
Hoa Kỳ – từ nền Cộng hòa qua nền Dân chủ (3/4)(2016-11-19)
Hoa Kỳ – từ nền Cộng hòa qua nền Dân chủ (2/4)(2016-11-19)
Hoa Kỳ – từ nền Cộng hòa qua nền Dân chủ (1/4)(2016-11-19)
Tổng Thống Mới, Trật Tự hay Hỗn Loạn Mới? (4)(2016-11-11)
Tổng Thống Mới, Trật Tự hay Hỗn Loạn Mới? (3)(2016-11-11)
Tổng Thống Mới, Trật Tự hay Hỗn Loạn Mới? (2)(2016-11-11)
Tổng Thống Mới, Trật Tự hay Hỗn Loạn Mới? (1)(2016-11-11)
Người Mỹ sợ gì mà ưa văng tục? (4)(2016-11-05)
Người Mỹ sợ gì mà ưa văng tục? (3)(2016-11-05)
Người Mỹ sợ gì mà ưa văng tục? (2)(2016-11-05)
Người Mỹ sợ gì mà ưa văng tục? (1)(2016-11-05)
Cộng Hòa và Dân Chủ, từ Kinh Tế sang Văn Hóa (4)(2016-10-28)
Cộng Hòa và Dân Chủ, từ Kinh Tế sang Văn Hóa (3)(2016-10-28)
Cộng Hòa và Dân Chủ, từ Kinh Tế sang Văn Hóa (2)(2016-10-28)
Cộng Hòa và Dân Chủ, từ Kinh Tế sang Văn Hóa (1)(2016-10-28)
Tường Thuật Tranh Cử Hoa Kỳ? Phải Biết Tiếng Lóng và Nói Tục (4)(2016-10-22)
Tường Thuật Tranh Cử Hoa Kỳ? Phải Biết Tiếng Lóng và Nói Tục (3)(2016-10-22)
Tường Thuật Tranh Cử Hoa Kỳ? Phải Biết Tiếng Lóng và Nói Tục (2)(2016-10-22)
Tường Thuật Tranh Cử Hoa Kỳ? Phải Biết Tiếng Lóng và Nói Tục (1)(2016-10-22)
Tranh Cử Tổng Thống tại Hoa Kỳ – Nghịch Lý và Tiền Lệ (4)(2016-10-15)
Tranh Cử Tổng Thống tại Hoa Kỳ – Nghịch Lý và Tiền Lệ (3)(2016-10-15)
Tranh Cử Tổng Thống tại Hoa Kỳ – Nghịch Lý và Tiền Lệ (2)(2016-10-15)
Tranh Cử Tổng Thống tại Hoa Kỳ – Nghịch Lý và Tiền Lệ (1)(2016-10-15)
Nobel 2016 và Cách Mạng Khoa Học (4)(2016-10-08)
Nobel 2016 và Cách Mạng Khoa Học (3)(2016-10-08)
Nobel 2016 và Cách Mạng Khoa Học (2)(2016-10-08)
Nobel 2016 và Cách Mạng Khoa Học (1)(2016-10-08)
Quan Hệ Quốc Tế Trong Hình Thái Sản Xuất Mới (4)(2016-10-01)
Quan Hệ Quốc Tế Trong Hình Thái Sản Xuất Mới (3)(2016-10-01)
Quan Hệ Quốc Tế Trong Hình Thái Sản Xuất Mới (2)(2016-10-01)
Quan Hệ Quốc Tế Trong Hình Thái Sản Xuất Mới (1)(2016-10-01)
“Quốc Thể Hóa” Đẩy Lui Toàn Cầu Hóa (4)(2016-09-24)
“Quốc Thể Hóa” Đẩy Lui Toàn Cầu Hóa (3)(2016-09-24)
“Quốc Thể Hóa” Đẩy Lui Toàn Cầu Hóa (2)(2016-09-24)
“Quốc Thể Hóa” Đẩy Lui Toàn Cầu Hóa (1)(2016-09-24)
Chia chác quyền lợi – cấp quốc tế (4)(2016-09-17)
Chia chác quyền lợi – cấp quốc tế (3)(2016-09-17)
Chia chác quyền lợi – cấp quốc tế (2)(2016-09-17)
Chia chác quyền lợi – cấp quốc tế (1)(2016-09-17)
Cầm Quyền là Chia Chác (4)(2016-09-10)
Cầm Quyền là Chia Chác (3)(2016-09-10)
Cầm Quyền là Chia Chác (2)(2016-09-10)
Cầm Quyền là Chia Chác (1)(2016-09-10)
Đi tìm Tài Nguyên Di Động: Thi đua cướp cá ngoài Đông Hải (4)(2016-09-03)
Đi tìm Tài Nguyên Di Động: Thi đua cướp cá ngoài Đông Hải (3)(2016-09-03)
Đi tìm Tài Nguyên Di Động: Thi đua cướp cá ngoài Đông Hải (2)(2016-09-03)
Đi tìm Tài Nguyên Di Động: Thi đua cướp cá ngoài Đông Hải (1)(2016-09-03)
Từ Hội Nghị Bắc Đới Hà đến Trung Quốc Ác Mộng (4)(2016-08-27)
Từ Hội Nghị Bắc Đới Hà đến Trung Quốc Ác Mộng (3)(2016-08-27)
Từ Hội Nghị Bắc Đới Hà đến Trung Quốc Ác Mộng (2)(2016-08-27)
Từ Hội Nghị Bắc Đới Hà đến Trung Quốc Ác Mộng (1)(2016-08-27)
Nghịch Lý của Tinh Thần Bảo Thủ và Chủ Nghĩa Quốc Gia Mỹ (4)(2016-08-20)
Nghịch Lý của Tinh Thần Bảo Thủ và Chủ Nghĩa Quốc Gia Mỹ (3)(2016-08-20)
Nghịch Lý của Tinh Thần Bảo Thủ và Chủ Nghĩa Quốc Gia Mỹ (2)(2016-08-20)
Nghịch Lý của Tinh Thần Bảo Thủ và Chủ Nghĩa Quốc Gia Mỹ (1)(2016-08-20)
Tầu Cướp Cá, Mỹ Bắt Cá Hai Tay (4)(2016-08-13)
Tầu Cướp Cá, Mỹ Bắt Cá Hai Tay (3)(2016-08-13)
Tầu Cướp Cá, Mỹ Bắt Cá Hai Tay (2)(2016-08-13)
Tầu Cướp Cá, Mỹ Bắt Cá Hai Tay (1)(2016-08-13)
Từ Brexit đến TPP và Chống Toàn Cầu Hóa (4)(2016-08-06)
Từ Brexit đến TPP và Chống Toàn Cầu Hóa (3)(2016-08-06)
Từ Brexit đến TPP và Chống Toàn Cầu Hóa (2)(2016-08-06)
Từ Brexit đến TPP và Chống Toàn Cầu Hóa (1)(2016-08-06)
Quyền Khai Chiến tại Hoa Kỳ (4)(2016-07-30)
Quyền Khai Chiến tại Hoa Kỳ (3)(2016-07-30)
Quyền Khai Chiến tại Hoa Kỳ (2)(2016-07-30)
Quyền Khai Chiến tại Hoa Kỳ (1)(2016-07-30)
Đảo Chánh Rồi Thanh Trừng Tại Turkey (4)(2016-07-24)
Đảo Chánh Rồi Thanh Trừng Tại Turkey (3)(2016-07-24)
Đảo Chánh Rồi Thanh Trừng Tại Turkey (2)(2016-07-24)
Đảo Chánh Rồi Thanh Trừng Tại Turkey (1)(2016-07-24)
Bắc Kinh đối diện lẽ phải của Quốc Tế (4)(2016-07-16)
Bắc Kinh đối diện lẽ phải của Quốc Tế (3)(2016-07-16)
Bắc Kinh đối diện lẽ phải của Quốc Tế (2)(2016-07-16)
Bắc Kinh đối diện lẽ phải của Quốc Tế (1)(2016-07-16)
Quốc gia Dân tộc và thị trường (4)(2016-07-09)
Quốc gia Dân tộc và thị trường (3)(2016-07-09)
Quốc gia Dân tộc và thị trường (2)(2016-07-09)
Quốc gia Dân tộc và thị trường (1)(2016-07-09)
Những Hiểu Lầm về Brexit (4)(2016-07-02)
Những Hiểu Lầm về Brexit (3)(2016-07-02)
Những Hiểu Lầm về Brexit (2)(2016-07-02)
Những Hiểu Lầm về Brexit (1)(2016-07-02)
Huyền Thoại Trung Quốc (4)(2016-06-25)
Huyền Thoại Trung Quốc (3)(2016-06-25)
Huyền Thoại Trung Quốc (2)(2016-06-25)
Huyền Thoại Trung Quốc (1)(2016-06-25)
Văn Minh Tây Phương Bị Nội Thương (4)(2016-06-18)
Văn Minh Tây Phương Bị Nội Thương (3)(2016-06-18)
Văn Minh Tây Phương Bị Nội Thương (2)(2016-06-18)
Văn Minh Tây Phương Bị Nội Thương (1)(2016-06-18)
Trung Quốc – Nhìn Từ Bên Trong (4)(2016-06-11)
Trung Quốc – Nhìn Từ Bên Trong (3)(2016-06-11)
Trung Quốc – Nhìn Từ Bên Trong (2)(2016-06-11)
Trung Quốc – Nhìn Từ Bên Trong (1)(2016-06-11)
Ba loại Chủ Nghĩa: Quốc Gia, Phát Xít và Hán Quốc Xã (4)(2016-06-04)
Ba loại Chủ Nghĩa: Quốc Gia, Phát Xít và Hán Quốc Xã (3)(2016-06-04)
Ba loại Chủ Nghĩa: Quốc Gia, Phát Xít và Hán Quốc Xã (2)(2016-06-04)
Ba loại Chủ Nghĩa: Quốc Gia, Phát Xít và Hán Quốc Xã (1)(2016-06-04)
Đế Quốc Dễ Thương nhưng hơi ác (4)(2016-05-28)
Đế Quốc Dễ Thương nhưng hơi ác (3)(2016-05-28)
Đế Quốc Dễ Thương nhưng hơi ác (2)(2016-05-28)
Đế Quốc Dễ Thương nhưng hơi ác (1)(2016-05-28)
Cách Mạng Văn Hóa – Nửa Thế Kỷ Sau (4)(2016-05-21)
Cách Mạng Văn Hóa – Nửa Thế Kỷ Sau (3)(2016-05-21)
Cách Mạng Văn Hóa – Nửa Thế Kỷ Sau (2)(2016-05-21)
Cách Mạng Văn Hóa – Nửa Thế Kỷ Sau (1)(2016-05-21)
Cộng sản và độc quyền chân lý (4)(2016-05-14)
Cộng sản và độc quyền chân lý (3)(2016-05-14)
Cộng sản và độc quyền chân lý (2)(2016-05-14)
Cộng sản và độc quyền chân lý (1)(2016-05-14)
Hoa Kỳ và Đông Á phải dàn trận chống Trung Cộng (4)(2016-05-07)
Hoa Kỳ và Đông Á phải dàn trận chống Trung Cộng (3)(2016-05-07)
Hoa Kỳ và Đông Á phải dàn trận chống Trung Cộng (2)(2016-05-07)
Hoa Kỳ và Đông Á phải dàn trận chống Trung Cộng (1)(2016-05-07)
Tập Cận Bình tập trung quyền lực, có đáng sợ không? (4)(2016-04-30)
Tập Cận Bình tập trung quyền lực, có đáng sợ không? (3)(2016-04-30)
Tập Cận Bình tập trung quyền lực, có đáng sợ không? (2)(2016-04-30)
Tập Cận Bình tập trung quyền lực, có đáng sợ không? (1)(2016-04-30)
Khi đồng minh nhẩy vào (4)(2016-04-23)
Khi đồng minh nhẩy vào (3)(2016-04-23)
Khi đồng minh nhẩy vào (2)(2016-04-23)
Khi đồng minh nhẩy vào (1)(2016-04-23)
Những Gì Chờ Đợi Tổng Thống Hoa Kỳ Thứ 45 (4)(2016-04-16)
Những Gì Chờ Đợi Tổng Thống Hoa Kỳ Thứ 45 (3)(2016-04-16)
Những Gì Chờ Đợi Tổng Thống Hoa Kỳ Thứ 45 (2)(2016-04-16)
Những Gì Chờ Đợi Tổng Thống Hoa Kỳ Thứ 45 (1)(2016-04-16)
Thế Giới Tan Rã Đang Trên Đà Phục Sinh? (4)(2016-04-09)
Thế Giới Tan Rã Đang Trên Đà Phục Sinh? (3)(2016-04-09)
Thế Giới Tan Rã Đang Trên Đà Phục Sinh? (2)(2016-04-09)
Thế Giới Tan Rã Đang Trên Đà Phục Sinh? (1)(2016-04-09)
Trung Quốc – Ngoài Cứng Trong Mềm (4)(2016-04-01)
Trung Quốc – Ngoài Cứng Trong Mềm (3)(2016-04-01)
Trung Quốc – Ngoài Cứng Trong Mềm (2)(2016-04-01)
Trung Quốc – Ngoài Cứng Trong Mềm (1)(2016-04-01)
Hoa Kỳ trước mối nguy khủng bố (2)(2016-03-26)
Hoa Kỳ trước mối nguy khủng bố (1)(2016-03-26)
Những khía cạnh khác biệt của khủng bố(2)(2016-03-26)
Những khía cạnh khác biệt của khủng bố(1)(2016-03-26)
Quan hệ Hoa Kỳ Cuba: Thật hay giả (4)(2016-03-16)
Quan hệ Hoa Kỳ Cuba: Thật hay giả (3)(2016-03-16)
Quan hệ Hoa Kỳ Cuba: Thật hay giả (2)(2016-03-16)
Quan hệ Hoa Kỳ Cuba: Thật hay giả (1)(2016-03-16)
Những rủi ro bất lường ngoài Đông Hải (4)(2016-03-12)
Những rủi ro bất lường ngoài Đông Hải (3)(2016-03-12)
Những rủi ro bất lường ngoài Đông Hải (2)(2016-03-12)
Những rủi ro bất lường ngoài Đông Hải (1)(2016-03-12)
Nam Hàn giữa hai lằn đạn Mỹ-Trung (4)(2016-03-05)
Nam Hàn giữa hai lằn đạn Mỹ-Trung (3)(2016-03-05)
Nam Hàn giữa hai lằn đạn Mỹ-Trung (2)(2016-03-05)
Nam Hàn giữa hai lằn đạn Mỹ-Trung (1)(2016-03-05)
TT Obama và việc đóng của nhà tù Guantanamo (4)(2016-02-27)
TT Obama và việc đóng của nhà tù Guantanamo (3)(2016-02-27)
TT Obama và việc đóng của nhà tù Guantanamo (2)(2016-02-27)
TT Obama và việc đóng của nhà tù Guantanamo (1)(2016-02-27)
Cái gai Bắc Hàn (phần II - tt)(2016-02-20)
Cái gai Bắc Hàn (phần II)(2016-02-20)
Cái gai Bắc Hàn (phần I - tt)(2016-02-20)
Cái gai Bắc Hàn (phần I)(2016-02-20)
Cách Mạng Trứng Cá tại Hong Kong (phần2 - tt)(2016-02-15)
Cách Mạng Trứng Cá tại Hong Kong (phần2)(2016-02-15)