.

Xin thêm 10 giây thôi...
(by Michael Ramirez)


Tập trung tư tưởng... tuột quần
(by Mike Luckovich)


Kiểm kê Tòa Bạch Ốc... lo chưa xong !
(by Steve Kelley)


Dẹp cái tường lửa này đi !
(by Robert Ariail)


Dấu cái gì trong tã ?
(by Ken Catalino)


Đến giờ làm việc...
(by Marshall Ramsey)


Đừng tưởng bở !
(by Marshall Ramsey)


Tiếc cái thời vàng son !
(by Mike Luckovich)


Khẩu hiệu hết xài...
(by 20100106_KenCatalino2.jpg)


Nghe phải trả nợ là nó... khóc rồi.
(by Gary Varvel)


Chân ga bị kẹt !
(by Marshall Ramsey)


Giảm ô nhiễm...
(by Gary Varvel)


Văn phòng thất nghiệp... thất nghiệp!
(by Gary Varvel)


Đón Tết Canh Dần nhớ Tết Mậu Thân
(by Ba Bui)


Bán rừng, bán nước, bán tất cả!
(by Ba Bui)


Không được lộn xộn khi tui vắng nhà!
(by Mike Thompson)


Nghề của tui là... quan hệ.
(by Steve Benson)


Xin ngài hỏi câu khác.
(by David Fitzsimmons)


Hôn mê vì... cải tổ y tế
(by Gary Varvel)


Cho mầy chết đi cho rồi.
(by Henry Payne)


Đời là thế!
(by Jeff Stahler)


Làm sao sống sót.
(by luojie)


Văn hóa là cái gì?
(by luojie)


Vậy mà không phải vậy.
(by Nate Beeler)More Cartoons (« older ... newer »):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24