.
Memorial Day
(by Bill Day)

Zui zẻ cả làng.
(by Gary Varvel)

Giúp trí nhớ cho chú Bảy
(by Gary Varvel)

Đếm phiếu ai... Ai đếm phiếu
(by Gary Varvel)

Cắm dây... rồi chờ
(by Gary Varvel)

Tổng thống bị teo...
(by Gary Varvel)

Chưa chích thì không vào?
(by Jeff Koterba)

Tranh nhau mua nhà
(by Dave Whamond)

Kiếm việc... ở Ả Rập
(by Dick Wright)

Tặng cô trái pomme...
(by Gary McCoy)

Trâu tìm trâu... ngựa tìm ngựa
(by Dick Wright)

Đeo mặt nạ dễ chôm chỉa
(by Dick Wright)

Chính sách Trung Đông của tui
(by Dick Wright)

Thằng bịp...
(by Dick Wright)

Bố sợ nhà nước!
(by Dick Wright)

Trẫm là ...zua!
(by Gary Varvel)


More Cartoons (« older ... newer »):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24