.
Đại hội du đãng 13
(by Ba Bui)

Toà án nhăn răng xử báo chí
(by Ba Bui)

Truất phế hết thường dân
(by Chip Bok)

Chỉ nhìn thấy như thế thôi
(by Gary Varvel)

Trớt quớt !
(by A. F. Branco)

Ala.. bôi xoá!
(by Gary Varvel)

Bầu bằng thư... gian lận!
(by A. F. Branco)

Tao sẽ nổi lửa!
(by A. F. Branco)

Thiên tả đòi đốt Hiến Pháp
(by A. F. Branco)

Có thấy gì đâu!
(by A. F. Branco)

Ầu ơ ví dầu...
(by Dick Wright)

Cùng nhau các em tiến lên!
(by Dick Wright)

Tông tông, coi chừng té !
(by Gary Varvel)

Chôm chỗ này đắp chỗ kia.
(by Gary Varvel)

Lập trường chính trị quái gì?
(by Bob Englehart)

Mời em củ khoai nướng
(by Bob Englehart)

Pack the Court!
(by Dick Wright)

Tin corona hại não
(by Gary Varvel)

Nước Mỹ lại vỡ nợ
(by Gary Varvel)

Đường xưa lối cũ
(by Gary Varvel)

Vi khuẩn Dân Chủ biến thể!
(by Gary Varvel)

Biden hết xăng
(by Gary Varvel)

Xã Hội Chủ Nghĩa nằm phè...
(by Gary McCoy)

Không Trump, làm gì đây?
(by Dave Whamond)


More Cartoons (« older ... newer »):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24