.
Tui thích chiến tranh
(by Gary Markstein)


Nó làm việc cho BP.
(by Gary Markstein)


Biển đen ở vịnh Mexico !
(by Gary Markstein)


Ông chết thì bảo hiểm hạ giá
(by Larry Wright)


Xin thầy đừng cho con ra trường
(by Larry Wright)


Ai cũng thất nghiệp
(by Larry Wright)


Cờ báo động...
(by Marshall Ramsey)


Nạn dầu tràn!
(by Marshall Ramsey)


Hải phẩm dầu...
(by Marshall Ramsey)


Tình nguyện dọn sạch dầu
(by Marshall Ramsey)


Dầu lợi và hại
(by Marshall Ramsey)


Thả tép bắt tôm
(by Marshall Ramsey)


Nhận chìm tuyên truyền VC
(by BaBui)


Bịt giùm cái lỗ!
(by Randy Bish)


Băng keo đủ cỡ...
(by Randy Bish)


Ý kiến to trong óc nhỏ!
(by Randy Bish)


Ao cá bác Hù...
(by BaBui)


Tiến sĩ made in China
(by BaBui)


Đỉnh cao trí tuệ Việt cộng
(by BacBay)


1000 Năm Thăng Long
(by BaBui)


Cạn tàu ráo máng
(by BaBui)


Đất của ông!
(by BaBui)


Rồng mày hay rồng tao?
(by BaBui)


Úm ba la ra 3 con rắn
(by BaBui)More Cartoons (« older ... newer »):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24