.
Khẩu hiệu hết xài...
(by Gary Varvel)

Đời vẫn thế !
(by Jeff Stahler)

Cải tổ y tế hại tui
(by Gary Varvel)

Leaks...
(by Olle Johansson)

Không cần sự thật!
(by Gary Varvel)

Nhìn đàng kia kìa!
(by Gary Varvel)

Tại sao Dân Chủ muốn truất phế...
(by Gary Varvel)

Đình công vì Biến Đổi Khí Hậu
(by Gary Varvel)

Luật cấm Biến Đổi Khí Hậu
(by Gary Varvel)

Ai bắt đầu?
(by Gary Varvel)

Phù thủy áo trắng...
(by Gary Varvel)

Truất phế trước, hài tội sau
(by A. F. Branco )

Bên kia... là nhà
(by Olle Johansson)

Làm giàu... Uranium
(by Christian Adams)

Gánh xiệc vào Thượng Viện
(by Gary Varvel)

Tin Vịt
(by Gary Varvel)

Mấy anh chị hề tranh cử
(by Gary Varvel)

Tui khoái anh Bernie
(by Gary Varvel)

Đi tới!
(by Gary Varvel)

XHCN, cái gì cũng miễn phí!
(by Gary Varvel)

Tối con mắt tui
(by Bob Gorell)

Chọn lựa tào lao
(by Gary Varvel)

Chào mừng đến với XHCN
(by Gary Varvel)

Dẹp cử tri đoàn
(by Gary Varvel)


More Cartoons (« older ... newer »):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24