.

Nhớ cái thời vàng son
(by Gary Varvel)

Hai đứa chúng tôi xin thề.
(by Dick Wright)

Lựa người mà lây.
(by A.F. Branco)


Làm sao mà thua được!
(by Dick Wright)

Còn ai trồng khoai đất này
(by Chip Bok)

Cắt ngân sách... cắt khẩn cấp
(by A.F. Branco)

Vô địch... zzô địt!
(by Dick Wright)

Trẫm là ...zua!
(by Gary Varvel)

Bố sợ nhà nước!
(by Dick Wright)

Thằng bịp...
(by Dick Wright)

Chính sách Trung Đông của tui
(by Dick Wright)

Đeo mặt nạ dễ chôm chỉa
(by Dick Wright)

Trâu tìm trâu... ngựa tìm ngựa
(by Dick Wright)

Tặng cô trái pomme...
(by Gary McCoy)

Kiếm việc... ở Ả Rập
(by Dick Wright)

Tranh nhau mua nhà
(by Dave Whamond)

Chưa chích thì không vào?
(by Jeff Koterba)

Tổng thống bị teo...
(by Gary Varvel)

Cắm dây... rồi chờ
(by Gary Varvel)

Đếm phiếu ai... Ai đếm phiếu
(by Gary Varvel)

Giúp trí nhớ cho chú Bảy
(by Gary Varvel)

Zui zẻ cả làng.
(by Gary Varvel)

Memorial Day
(by Bill Day)

Không Trump, làm gì đây?
(by Dave Whamond)


More Cartoons (« older ... newer »):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24