Playing: Hoa Kỳ không đưa quân vào Venezuela!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 29-Jan-2019
  1. Nga Thấy Bù
  2. Hoa Kỳ không đưa quân vào Venezuela!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)