Playing: Đồng tiền Hoa-Mỹ

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 08-Feb-2018
  1. Đồng tiền Hoa-Mỹ
  2. Hoả tiễn Mỹ-Hoa

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)