Playing: Ảm đạm Mùa Đông Ba Tư

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 15-Jan-2018
  1. Thê lương Mùa Xuân Á Rập
  2. Ảm đạm Mùa Đông Ba Tư

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)