Playing: Đòn mới của Chính quyền Trump

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 29-May-2018
  1. Đòn mới của Chính quyền Trump
  2. Dân Tầu chưa giầu đã già!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)