Playing: Tưởng nhớ Giáo sư "Kunola" Narkyi Ngawang Dhondup

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 18-Feb-2019
  1. Tưởng nhớ Giáo sư "Kunola" Narkyi Ngawang Dhondup
  2. Hệ thống toàn trị trong không gian mở

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)